• Moje dane moja sprawa

    • Twoje dane twoja sprawa

    • W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła uczestniczy w Programie URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – TWOJE DANE TWOJA SPRAWA.

     Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

     Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

     • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
     • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
     • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
     • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
     • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
     • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
     • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

     Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

     W ramach realizacji programu chcemy propagować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że stajemy się mniej uważni i zawsze dbamy o zachowanie poufnych informacji dla siebie.

     Nasze dane łatwo mogą wpaść w niepowołane ręce jeśli sami nie zadbamy o ich bezpieczeństwo.

     Nasze dane osobowe są bardzo cenne – mamy prawo i obowiązek ich bronić!

     W ramach uczestnictwa w programie podczas informatyki i zajęć komputerowych w klasach 6, 7, 8 oraz 3 gimnazjum zrealizowane zostały specjalne lekcje o DANYCH OSOBOWYCH, o ich wartości i potrzebie ich ochrony. Uczniowie poznali rodzaje DANYCH OSOBOWYCH, dowiedzieli się co można z nimi zrobić i co może grozić za ich niedopilnowanie. Dowiedzieli się również czym jest RODO i co ono oznacza w praktyce codziennej.

     Namacalnym produktem tych lekcji była kampania informacyjna w postaci galerii plakatów propagujących troskę o DANE OSOBOWE. Najlepsze prace zostały nagrodzone w poszczególnych kategoriach wiekowych: Natalia Jałocha (klasy VI), Emilia Młot (klasy VII) i Julia Kurek (klasy III gimnazjum).